Obchodní podmínky a reklamační řád   

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Prodávajícím a provozovatelem tohoto webu je společnost Helioring, s.r.o., se sídlem Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 06542662, email: info@helioring.com, předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a zlatnictví a klenotnictví. Další informace lze najít na této webové adrese: https://helioring.com.
  2. Prodávající je plátce DPH, DIČ CZ06542662, klienti standardně hradí kupní cenu včetně DPH ve výši aktuálně platné a účinné právní úpravy, a to na aktuální zveřejněný účet prodávajícího na stránkách https://adisreg.mfcr.cz.
  3. Prodávající za účelem prezentace svých výrobků může prezentovat své zboží v dalších provozovnách (dále též „showroom“), přičemž uvedená prezentace neslouží jako nabídka zboží ve smyslu ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Zboží je možné zakoupit pouze na webových stránkách prodávajícího https://helioring.com. Na adresách showroomů není standardně možné zboží zakoupit, reklamovat a rovněž ani vracet.
  4. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží.
  5. V případě kolize jakéhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek se samostatně uzavřenou smlouvou má vždy přednost písemné smluvní ujednání smlouvy. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno, a to i v otázkách obchodními podmínkami neupravených.
  6. Předmětem objednávky je primárně zboží individualizované a upravované na základě přání zákazníka. Zákazník odesláním nabídky přijímá plnou odpovědnost za konečný výběr. U zboží, kde zákazník nevolí žádnou z nabízených možností individualizace zboží, tj. u kterých ze strany prodávajícího nedochází k žádným úpravám zboží na přání zákazníka, se nejedná o zboží individualizované. V případě pochybností se má za to, že zboží bylo vyrobeno jako individualizované na přání zákazníka a za jeho výběr nese plnou odpovědnost zákazník. Uvedené ustanovení nebrání kupujícímu se předem dotázat prodávajícího na povahu a charakter požadovaného zboží.
  7. Prodávající tímto výslovně vybízí kupující před odesláním objednávky, aby využili showroomu prodávajícího k vyzkoušení velikosti prstenů nebo aby využili měření velikosti pomocí metody kroužků, jež prodávající kupujícímu před objednáním doporučuje vždy vyzkoušet pro určení správné velikosti zboží.
  8. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží. V případě kolize jakéhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek se jednotlivou smlouvou má vždy přednost písemné smluvní ujednání. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno, a to i v otázkách obchodními podmínkami neupravených.
  9. Zboží vystavené na internetové stránce prodávajícího není nabídkou ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, nýbrž pouze výzvou k podávání nabídek. Odeslání Objednávky učiněné Kupujícím na webových stránkách Prodávajícího prostřednictvím Nákupního košíku je návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále též „objednávka“). Kupující je povinen uvést v Objednávce úplné a pravdivé údaje. Před odesláním Objednávky bude umožněno Kupujícímu zkontrolovat a případně změnit uvedené údaje.
  10. Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které zahrnují i reklamační řád (společně jen „obchodní podmínky“). Daňový doklad obdrží kupující po odeslání balíku se zbožím.
  11. Před odesláním objednávky zákazník potvrdí, že souhlasí s tím, aby součástí smlouvy byly tyto obchodní podmínky prodávajícího, a že se s nimi seznámil a rozumí jim v celém rozsahu.
  12. Prodávající garantuje vlastnosti objednaného zboží pouze jeho vlastním zákazníkům. Nebude-li sjednáno jinak, prodávající nenese odpovědnost za zboží nakoupené prostřednictvím třetí osoby

 2. Sdělení před uzavřením smlouvy
  Prodávající sděluje, že:

  1. U zboží, které je individualizováno, resp. upraveno na přání zákazníka, spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v 14denní lhůtě od převzetí zboží dle §1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“). V případě, že prodávající potvrdí objednávku kupujícího, není možné objednávku zrušit.
  2. V případě zaslání zboží k reklamaci či odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.
  3. V případě, že zákazník má stížnost či pokud není spokojen s vyřízením své reklamace, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  4. Zákazník je také oprávněn řešit případné spory s prodávajícím prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.coi.cz. Spotřebitel je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách https://www.coi.cz. Spotřebitel je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  5. Prodávající plní svoji povinnost prostřednictvím sjednaných přepravců a na území států vymezených v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Osobní odběr nebo vrácení zboží není možné.
 3. Kupní smlouva
  1. Předmětem uzavřené kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v přijaté objednávce (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat zboží:
   • upravené v souladu se specifikací zvolenou zákazníkem v potvrzené objednávce,
   • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným a účinným na území ČR,
   • vybavené popisem základních vlastností zboží.
  2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující přijetí objednávky zboží. Nebyl-li kupující prodávajícím vyrozuměn o tom, že jeho objednávka je potvrzena, smlouva nevzniká. Automatické potvrzení o zaznamenání objednávky se nepovažuje za přijetí objednávky.
  3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Součástí závazné objednávky je volba způsobu dopravy, balení a úhrady kupní ceny. Kupující je před osedláním povinen vybrat si jednu z nabízených variant, se kterými se kupující může seznámit ještě před započetím objednávky na webových stránkách prodávajícího.
  4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí označených jako nezbytné vč. potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 4. Upozornění týkající se prodávaného zboží a obalů
  1. Prodávající kupujícího upozorňuje, že neodpovídá za změny vzniklé na zboží v důsledku mechanického poškození zboží (např. používá-li kupující šperk při manuální práci, dojde-li k poškození šperk tak, že kámen vypadne nárazem či jiným vnějším vlivem nebo nevhodným zacházením se šperkem).
  2. Prodávající neodpovídá rovněž za poškození zboží v důsledku chemických reakcí (např. čisticí prostředky, pot, kosmetika, mořská voda, apod.), které vedou k chemickým změnám zákazníkem zvoleného materiálu zboží či na rhodium. Jedná se zejména o situace, kdy zákazník či jiná osoba používá šperk při mytí nádobí nebo při sportu, při vstupu do moře nebo do sauny. Zčernání stříbra je přirozenou reakcí, která se odehrává vlivem vzduchu a nevztahuje se na ni záruka.
  3. Prodávající dále neodpovídá za změny zboží vyvolané prudkou změnou teplot.
  4. Prodávající neodpovídá za špatný výběr velikosti zboží, za alergické reakce na zvolený materiál zboží ani za případná zranění způsobená v důsledku užívání zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za vypadané kamínky, zejména za vypadení kamínku způsobené nevhodným zacházením se zbožím, prudkým nárazem či vlivem vnějšího prostředí na výrobek.
  6. Prodávající kupujícího dále upozorňuje, že některé zboží může být pro určité zákazníky nevhodné, neboť může vyvolat zejména zdravotní potíže. Jedná se zejména o:
   • dárková balení s magnety, které reagují s jinými zařízeními, mohou poškodit nebo způsobit zastavení kardiostimulátoru či jiné obtíže,
   • dárkové balení je určeno pouze k dopravě zákazníkovi a může obsahovat hliník, prodávající neodpovídá za žádná zranění ani jiný nežádoucí stav způsobený neodbornou manipulací,
   • nevhodně zvolená velikost prstenu, která může vést až k nežádoucímu omezení pohyblivosti prstu či k poškození prstu,
   • alergické reakce zákazníka na zvolený materiál či na rhodium,
   • riziko vdechnutí či spolknutí malých částí šperku, které hrozí u dětí.
  7. Kupující bere na vědomí, že byl na tyto možné následky upozorněn. Prodávající neodpovídá za újmu či škodu v těchto případech vzniklou. Kupující bere na vědomí, že nedbáním těchto povinnosti porušuje zásadu prevence.
 5. Cena a platební podmínky
  1. Nabídkové ceny uvedené na stránkách https://helioring.com jsou platné v okamžiku objednání. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům.
  2. V případě, že kupující obdržel v rámci promo akce slevový kupon či slevový kód na zboží, není oprávněn jej využít v rozporu se smyslem promo akce a současně ani není oprávněn jej využít po uplynutí lhůty k uplatnění slevy. Není-li určeno jinak na slevovém kuponu či v rámci nabídky promo akce, platnost nabídky slevy zanikne nejpozději do jednoho roku od jeho vystavení. Slevy ze slevových kuponů či slevových kódu se nesčítají. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv promo akci zrušit, a to i předčasně, a slevový kód před přijetím objednávky odmítnout.
  3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a záručním listem.
  4. K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné a balné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné, nebude-li individuálně v internetové nabídce uvedeno a zákazníkem objednáno jinak, je v rámci ČR zpravidla zdarma.
  5. Kupní cenu spolu s náklady na dopravu, není-li dopravné dohodnuto zdarma, uhradí kupující v závislosti na vybraném způsobu. Nebude-li na webových stránkách prodávajícího určeno jinak, kupující má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:
   • běžným bankovním převodem,
   • rychlým online převodem u vybraných bank,
   • platební kartou (Visa, Mastercard, Maestro).

   Rozhodující je přitom vždy jedna z prodávajícím nabízených způsobů plateb na internetových stránkách potvrzená v objednávce zákazníka.

  6. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy uvést variabilní symbol platby (číslo zálohové faktury). V případě bezhotovostní platby prostřednictvím prodávajícím umožněné platební brány postupuje zákazník dle instrukcí uvedené platební brány. Rozhodným momentem pro určení doby uhrazení je připsání celé kupní ceny včetně souvisejících nákladů na účet prodávajícího spárované k přidělenému variabilnímu symbolu od prodávajícího.
  7. V případě, že kupující neuhradí celou cenu zboží a dopravného, není-li dohodnuta doprava zdarma, ani ve lhůtě 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícího, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy a uzavřená kupní smlouva marným uplynutím dané lhůty zaniká (je stornována).
 6. Dopravní podmínky, poštovné
  1. Přehled možných způsobů doručení zásilek je zákazníkovi nabídnut před potvrzením objednávky. Zákazník si vybírá vždy jednu z nabízených možností dopravy. Prodávající garantuje dopravné do těchto států zdarma: Česká republika (ČR), Slovenská republika. Mimo uvedené státy prodejce doručuje zboží pouze do států uvedených v tomto článku obchodních podmínek, a to za sjednanou cenu.
  2. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy v rámci ČR.
   • Českou poštou – zboží bude Zákazníkovi dodáno ve čtvrtý pracovní den po dni expedování zásilky, přičemž k expedici dochází po vyhotovení zboží pouze v případě úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník obdrží před doručením zboží e-mailovou notifikaci o doručování zakázky. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami příslušné kurýrní služby.
  3. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy v rámci zahraničí.
   Česká republika 69 Kč Slovenská republika 69 Kč
   Německo 79 Kč Rakousko 79 Kč
   Polsko 79 Kč Maďarsko 79 Kč
   Slovinsko 79 Kč Chorvatsko 79 Kč
   Rumunsko 79 Kč Argentina 867 Kč
   Austrálie 792 Kč Belgie 420 Kč
   Brazílie 867 Kč Bulharsko 634 Kč
   Čína 763 Kč Dánsko 420 Kč
   Egypt 877 Kč Estonsko 420 Kč
   Finsko 792 Kč Francie 634 Kč
   Hongkong 792 Kč Chile 867 Kč
   Indie 877 Kč Indonésie 792 Kč
   Irsko 634 Kč Itálie 634 Kč
   Izrael 877 Kč Japonsko 792 Kč
   Jordánsko 877 Kč Kanada 634 Kč
   Katar 877 Kč Kypr 792 Kč
   Lichtenštejnsko 420 Kč Litva 420 Kč
   Lotyšsko 420 Kč Lucembursko 420 Kč
   Malta 792 Kč Maroko 877 Kč
   Mexiko 792 Kč Nizozemsko 420 Kč
   Norsko 792 Kč Nový Zéland 792 Kč
   Portugalsko 792 Kč Rusko 785 Kč
   Řecko 792 Kč Saúdská Arábie 877 Kč
   Srbsko 792 Kč Španělsko 634 Kč
   Švédsko 792 Kč Švýcarsko 420 Kč
   Tunisko 877 Kč Turecko 785 Kč
   USA 634 Kč Velká Británie 634 Kč
   Vietnam 792 Kč

   Cena je uvedena bez DPH.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny dopravy změnit, a to i po odeslání automatického potvrzení přijetí objednávky.
  5. Kupující je povinen uhradit výši nákladů na provedení dopravy nejpozději s cenou zboží. V případě dodávky zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta prodlužuje přiměřeným způsobem a kupující o ní bude informován.
  6. Aktuální cena přepravy dle výše uvedeného ceníku se může měnit a je vždy zobrazována během objednávky v kroku „Doprava a platba“. Prodávající si vyhrazuje v případě, že se změní okolnosti dopravy do té míry, že po prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl objednávkou a zvolenou dopravou vázán, má prodávající právo objednávku jednostranně zrušit a následně o tom informovat kupujícího na jeho e-mail.
  7. Kupující je povinen poskytnout veškerou součinnost při doručování zásilky v předem sdělený den.
  8. Kupující je seznámen s tím, že doprava do zahraničí, jakož i související podmínky prodeje, se mohou podle jednotlivých států lišit a budou vždy určeny individuálně. Cena dopravy uvedená na webových stránkách prodávajícího bude mít zásadně přednost před vzorovými cenami uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
 7. Dodací lhůta
  1. K vlastnímu zpracování objednávky kupujícího je zpravidla přistupováno po uhrazení celé kupní ceny. Zboží je vytvářeno a individualizováno na přání kupujícího, tudíž bude odesláno kupujícímu zpravidla do 7 týdnů od dne uhrazení kupní ceny nebo bude kupujícímu v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. V případě nadstandardní specifikace, může být doba delší. V případě nedostupného zboží kontaktuje prodávající kupujícího za účelem ujednání možného způsobu řešení (např. prodloužení dodací lhůty, odstoupení od smlouvy apod.).
  2. Kupující je povinen zboží v předem oznámeném termínu pro doručení od přepravce řádně a převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad neprodleně zaprotokolovat u přepravce zjištěné vady a rovněž je prodávajícímu oznámit. V opačném případě prodávající nenese odpovědnost za vady či záruku, nedošlo-li k řádné kontrole ze strany kupujícího při převzetí. Tím nejsou dotčena jiná práva ze záruky či odpovědnosti za vady. Přehled základních údajů o výrobku a faktura budou zaslány klientovi na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  3. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží. V případě opakovaného doručování není ze strany prodejce garantována bezplatná doprava a zákazník je povinen před opakovaným odesláním uhradit prodávajícímu obvyklou cenu dopravného.
 8. Záruka, reklamační řád
  1. Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na výrobky se vztahuje záruční doba na zboží 2 roky. Do této záruky se neřadí nesprávný výběr či manipulace uvedený v čl. 4 těchto podmínek, se kterými je kupující před odesláním objednávky seznámen a před odesláním objednávky s nimi výslovně souhlasí.
  2. Zjistí-li kupující vady zboží, za něž odpovídá prodávající, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.
  3. Kupující je povinen přestat zboží ihned po zjištění závady používat, aby nedošlo k zvětšení závady. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo reklamaci zamítnout.
  4. Reklamace je možné řešit pouze písemně na adresu sídla společnosti, příp. e-mailem na info@helioring.com. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že v showroomech, jež nejsou prodejním místem prodávajícího, není možné reklamaci zboží učinit.
  5. Kupující je povinen před odesláním reklamovaného zboží nejdříve prodávajícího vyrozumět o tom, že hodlá vadné zboží reklamovat. Za řádnou reklamaci se považuje pouze písemné sdělení s popisem (případně fotografií) charakteru vad, přiložení faktury nebo dokladu o zakoupení zboží u prodávajícího, přesné označení reklamovaného zboží v reklamační lhůtě (dále též „žádost o vyřízení reklamace“). Zákazník se zavazuje, že před odesláním zboží k reklamaci zašle prodávajícímu na e-mail žádost o vyřízení reklamace.
  6. Vzhledem k tomu, že ve fázi převzetí reklamace není doposud známo, zda je reklamace oprávněná, či nikoliv, vyhrazuje si prodávající tímto právo nepřebírat reklamace učiněné prostřednictvím dobírky.
  7. Nesprávně určená velikost šperku z důvodů na straně kupujícího, který nevyužil metody správného určení velikosti nabízené prodávajícím, není oprávněným důvodem pro reklamaci zboží a prodávající si vyhrazuje právo tuto reklamaci zamítnout.
  8. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. S ohledem na povahu zboží, prodávající nemůže garantovat, že si zboží zachová své vlastnosti po celou záruční dobu. Dále uvádíme výčet, kdy nelze považovat zboží za vadné:
   • Vadným se nepovažuje atypičnost výrobku či nesymetrie vybraná a potvrzená zákazníkem v objednávce.
   • Vadným se nepovažuje jiná barva, způsobená jiným nastavením barevného rozlišení obrazovky počítače nebo mobilního telefonu.
   • Vadným se nepovažuje nevhodný výběr velikosti způsobený výběrem v rozporu s doporučením prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách nebo na webových stránkách.
   • Vadným se nepovažuje takové zboží, které se hodí k účelu, jenž pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
   • Vadným se nepovažují změny vzniklé na zboží v důsledku mechanického poškození (např. používá-li kupující šperk při manuální práci, dojde-li k poškození šperku tak, že dojde k poškrábání či vypadení části zboží).
   • Vadným se nepovažují změny zboží v důsledku chemických reakcí (např. čisticí prostředky, pot, kosmetika, mořská voda, apod.), které vedou k chemickým změnám. Jedná se zejména o situace, kdy zákazník používá šperk při mytí nádobí nebo při sportu, při vstupu do moře nebo do sauny. Zčernání stříbra je přirozenou chemickou reakcí.
   • Vadným se nepovažují změny zboží vyvolané prudkou změnou teplot.
   • Vadným se nepovažuje zboží zvolené zákazníkem nevhodně či nesprávně, zejména nesprávný výběr velikosti zboží, nesprávně zvolený materiál, nesprávně zvolené datum či jiný specifický údaj.
   • Prodávající nenese odpovědnost za případná zranění způsobená v důsledku užívání zboží, zejména rizika vdechnutí malými dětmi apod.
   • Vadným se nepovažují vypadané kamínky, způsobené nesprávným zacházením se zbožím, prudkým nárazem či vlivem vnějšího prostředí na výrobek.
  9. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit emailem prodávajícímu na emailovou adresu: info@helioring.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
  10. Prodávající upozorňuje, že u zboží nepřebírá žádnou odpovědnost za případné vdechnutí či pozření zboží či jeho části dítětem. Před nákupem zboží, a to nejen produktové řady určené pro dítě proto doporučujeme bez výjimky zvážit zamýšlený účel užití a rizika s tím spojená, aby nedocházelo k žádnému zranění. Za tímto účelem prodávající preventivně může upozorňovat zájemce na svých webových stránkách ke zvážení nákupu formou informativního sdělení, např.  „doporučeno od určitého věku dítěte“ apod.
 9. Stornování objednávky, odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má právo požádat o stornování objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
  2. I přes to, že kupní smlouva bude uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), nemá kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, neboť zboží je zhotovováno, resp. individualizováno na přání kupujícího. O možnosti odstoupit dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se kupující může před odesláním objednávky předem informovat u prodávajícího.
  3. Uvedené ustanovení nevylučuje obecné právo spotřebitele v případech nevyloučených k aplikaci dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, např. kdy předmětem bude zboží neupravované na přání zákazníka a kupní smlouva bude uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14 dní od převzetí zboží. S ohledem na charakter zboží, kde dochází k volbám velikosti, materiálu či vzhledu se uvedené ustanovení zpravidla nepoužije. V případě nejistoty se kupující může obrátit na prodejce před odesláním objednávky k upřesnění možnosti odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v takovém případě prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Podnikateli takové právo však nepřísluší.
  4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, vyjma nákladů na dodání zboží převyšující nejlevnější nabízený způsob dodání. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jako je přijal, jiným způsobem jen tehdy pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá v řádném kompletním stavu vč. dárkového balení.
 10. Odstoupení od smlouvy prodávajícím ve zvláštních případech
  1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy nebo její části, jíž se důvod týká, v těchto případech:
   • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo je u něj dočasně pozastavena výroba, či je pro prodávajícího jinak nedostupné i při vynaložení odborné péče,
   • došlo k podstatnému zvýšení ceny zboží – tato podmínka je splněna tehdy, pokud nákupní cena zboží, za kterou jej je schopen pořídit prodávající, je o více než 50 % vyšší než cena zboží dle uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
   • došlo k nahodilým a dříve nepředvídatelným změnám u prodávajícího nebo třetí osoby, které kupující považuje za významně měnící důvody uzavření kupní smlouvy s kupujícím.
  2. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající před využitím práva na odstoupení od smlouvy kontaktovat kupujícího za účelem nabídky dalšího postupu (např. náhrada za obdobné zboží).
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající upozorňuje, že pro účely realizace smluvního vztahu je nezbytná manipulace s osobními údaji kupujícího. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, s výjimkou smluvních partnerů zajišťujících platební styk, dopravu či webové úložiště pro kupujícího (např. účetní, banky, dopravci či provozovatel úložiště webové aplikace).
  2. Prodávající se zavazuje chránit soukromá data kupujícího před zneužitím.
  3. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rovněž nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
  5. Kupující současně se zakoupením vybraných šperků od prodávajícího získává možnost využít službu „šperk s aplikací“. Jedná se o službu nad rámec smluvních závazků, kterou kupující není povinen využít, ale umožňuje mu do zakoupeného prstenu vložit další data (fotky, text apod.).
  6. Služba není zpoplatněná, přičemž veškerou odpovědnost za data uvedená či uložená v aplikaci si nese kupující sám. Prodávající si vyhrazuje právo tuto službu neposkytnout nebo kdykoliv zrušit bez povinnosti k náhradě škody.

  Více v samostatné sekci Ochrana osobních údajů.

 12. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, rozhodným právem je tedy právo České republiky. Sudištěm případných sporů jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice.

V Brně dne 29. 6. 2021