Obchodní podmínky a reklamační řád   

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Prodávajícím a provozovatelem tohoto webu je společnost Helioring, s.r.o., se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno, IČ: 06542662, email: info@helioring.com, předmětem podnikání PO je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Další informace lze najít na této webové adrese: https://helioring.com.
  2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží. V případě kolize jakéhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek se jednotlivou smlouvou má vždy přednost písemné smluvní ujednání. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno, a to i v otázkách obchodními podmínkami neupravených.
  3. Předmětem objednávky je výhradně zboží individualizované a upravované na základě přání zákazníka. Zákazník odesláním nabídky přijímá plnou odpovědnost za konečný výběr
  4. Zboží vystavené na internetové stránce prodávající není nabídkou ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, nýbrž pouze výzvou k podávání nabídek. Odeslání Objednávky učiněné Kupujícím na webových stránkách Prodávajícího prostřednictvím Nákupního košíku je návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále též „objednávka“). Kupující je povinen uvést v Objednávce úplné a pravdivé údaje. Před odesláním Objednávky bude umožněno Kupujícímu zkontrolovat a případně změnit uvedené údaje.
  5. Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které zahrnují i reklamační řád (společně jen „obchodní podmínky“). Daňový doklad obdrží kupující po odeslání balíku se zbožím.
  6. Před odesláním objednávky zákazník potvrdí, že souhlasí s tím, aby součástí smlouvy byly tyto obchodní podmínky prodávajícího, a že se s nimi seznámil a rozumí jim.
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy
  Prodávající sděluje, že:

  1. Zboží je individualizováno, resp. upraveno na přání zákazníka, tudíž spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí zboží dle §1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“). V případě, že prodávající potvrdí objednávku kupujícího, není možné objednávku zrušit.
  2. V případě zaslání zboží k reklamaci či odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.
  3. V případě, že zákazník má stížnost či pokud není spokojen s vyřízením své reklamace, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  4. Zákazník je také oprávněn řešit případné spory s prodávajícím prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.coi.cz. Spotřebitel je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  5. Prodávající plní svoji povinnost prostřednictvím sjednaných přepravců a na území států vymezených v čl. VI. těchto dopravních podmínek. Osobní odběr nebo vrácení zboží není možné.
 3. Kupní smlouva
  1. Předmětem uzavřené kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v přijaté objednávce (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat zboží:
   • upravené v souladu se specifikací zvolené zákazníkem v potvrzené objednávce,
   • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným a účinným na území ČR,
   • vybavené popisem základních vlastností zboží.
  2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího email potvrzující přijetí objednávky zboží. Nebyl-li kupující prodávajícím vyrozuměn o tom, že jeho objednávka je potvrzena, smlouva nevzniká. Automatické potvrzení o zaznamenání objednávky se nepovažuje za přijetí objednávky.
  3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Součástí závazné objednávky je volba způsobu dopravy, balení a úhrady kupní ceny. Kupující je před osedláním povinen vybrat si jednu z nabízených variant, se kterými se kupující může seznámit ještě před započetím objednávky na webových stránkách prodávajícího.
  4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí označených jako nezbytné vč. potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.
 4. Upozornění týkající se prodávaného zboží a obalů
  1. Prodávající kupujícího upozorňuje, že neodpovídá za změny vzniklé na zboží v důsledku mechanického poškození prstenu (např. používá-li kupující prsten při manuální práci, dojde-li k poškození prstenu tak, že kámen vypadne nárazem).
  2. Prodávající neodpovídá rovněž za poškození zboží v důsledku chemických reakcí (např. čisticí prostředky, pot, kosmetika, mořská voda, apod.), které vedou k chemickým změnám zákazníkem zvoleného materiálu zboží či na rhodium. Jedná se zejména o situace, kdy zákazník či jiná osoba používá prsten při mytí nádobí nebo při sportu, při vstupu do moře nebo do sauny. Zčernání stříbra je přirozenou reakcí u stříbrných prstenů, která se odehrává vlivem vzduchu.
  3. Prodávající dále neodpovídá za změny zboží vyvolané prudkou změnou teplot.
  4. Prodávající neodpovídá za špatný výběr velikosti zboží, za alergické reakce na zvolený materiál zboží ani za případná zranění způsobená v důsledku užívání zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za vypadané kamínky, zejména za vypadení kamínku způsobené nevhodným zacházením se zbožím, prudkým nárazem či vlivem vnějšího prostředí na výrobek.
  6. Prodávající kupujícího dále upozorňuje, že některé zboží může být pro určité zákazníky nevhodné, neboť může vyvolat zejména zdravotní potíže. Jedná se zejména o:
   • dárková balení a magnety, které reagují s jinými zařízením, mohou poškodit nebo způsobit zastavení kardiostimulátoru,
   • dárkové balení je určeno pouze k dopravě zákazníkovi a může obsahovat hliník, prodávající neodpovídá za žádná zranění ani jiný nežádoucí stav způsobený neodbornou manipulací,
   • nevhodně zvolená velikost prstenu, která může vést až k nežádoucímu omezení pohyblivosti prstu či k poškození prstu,
   • alergické reakce zákazníka na zvolený materiál či na rhodium,
   • riziko vdechnutí či spolknutí, které hrozí u dětí.
  7. Kupující bere na vědomí, že byl na tyto možné následky upozorněn. Prodávající neodpovídá za újmu či škodu v těchto případech vzniklou. Kupující bere na vědomí, že nedbáním těchto povinnosti porušuje zásadu prevence.
 5. Cena a platební podmínky
  1. Nabídkové ceny uvedené na stránkách https://helioring.com jsou platné v okamžiku objednání. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům.
  2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a záručním listem.
  3. K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné a balné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné, nebude-li individuálně v internetové nabídce uvedeno a zákazníkem objednáno jinak, je v rámci ČR zpravidla zdarma.
  4. Kupní cenu spolu s náklady na dopravu, není-li dopravné dohodnuto zdarma, uhradí kupující v závislosti na vybraném způsobu. Nebude-li na webových stránkách prodávajícího určeno jinak, kupující má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:
   • běžným bankovním převodem,
   • rychlým online převodem u vybraných bank,
   • platební kartou (Visa, Mastercard, Maestro).

   Rozhodující je přitom vždy jedna z prodávajícím nabízených způsobů plateb na internetových stránkách potvrzená v objednávce zákazníka

  5. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy uvést variabilní symbol platby (číslo Objednávky).
  6. V případě, že kupující neuhradí celou cenu zboží a dopravného, není-li dohodnuto zdarma, ani ve lhůtě 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí objednávky prodávajícího, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy a uzavřená kupní smlouva marným uplynutím dané lhůty zaniká (je stornována).
 6. Dopravní podmínky, poštovné
  1. Přehled možných způsobů doručení zásilek je zákazníkovi nabídnut před potvrzením objednávky. Zákazník si vybírá vždy jednu z nabízených možností dopravy. Prodávající garantuje dopravné do těchto států zdarma: Česká republika (ČR), Slovenská republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko. Mimo uvedené státy prodejce doručuje zboží pouze do států uvedených v tomto článku obchodních podmínek, a to za sjednanou cenu.
  2. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy v rámci ČR.
   • Kurýrem GLS – zboží bude Zákazníkovi dodáno v druhý pracovní den po dni expedování zásilky, přičemž k expedici dochází po vyhotovení zboží pouze v případě úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník obdrží před doručením zboží emailovou notifikaci o čase doručovaní zakázky. Před samotným doručením zakázky je Zákazník kontaktován telefonicky Kurýrem. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami příslušné kurýrní služby.
  3. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy v rámci zahraničí.
   Česká republika 69 Kč Slovenská republika 69 Kč
   Německo 79 Kč Rakousko 79 Kč
   Polsko 79 Kč Maďarsko 79 Kč
   Slovinsko 79 Kč Chorvatsko 79 Kč
   Rumunsko 79 Kč Argentina 867 Kč
   Austrálie 792 Kč Belgie 420 Kč
   Brazílie 867 Kč Bulharsko 634 Kč
   Čína 763 Kč Dánsko 420 Kč
   Egypt 877 Kč Estonsko 420 Kč
   Finsko 792 Kč Francie 634 Kč
   Hongkong 792 Kč Chile 867 Kč
   Indie 877 Kč Indonésie 792 Kč
   Irsko 634 Kč Itálie 634 Kč
   Izrael 877 Kč Japonsko 792 Kč
   Jordánsko 877 Kč Kanada 634 Kč
   Katar 877 Kč Kypr 792 Kč
   Lichtenštejnsko 420 Kč Litva 420 Kč
   Lotyšsko 420 Kč Lucembursko 420 Kč
   Malta 792 Kč Maroko 877 Kč
   Mexiko 792 Kč Nizozemsko 420 Kč
   Norsko 792 Kč Nový Zéland 792 Kč
   Portugalsko 792 Kč Rusko 785 Kč
   Řecko 792 Kč Saúdská Arábie 877 Kč
   Srbsko 792 Kč Španělsko 634 Kč
   Švédsko 792 Kč Švýcarsko 420 Kč
   Tunisko 877 Kč Turecko 785 Kč
   USA 634 Kč Velká Británie 634 Kč
   Vietnam 792 Kč
  4. Zákazník je povinen uhradit výši nákladů na provedení dopravy nejpozději s cenou zboží. V případě dodávky zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta prodlužuje přiměřeným způsobem a zákazník o ní bude informován.
  5. Aktuální cena přepravy je vždy zobrazována během objednávky v kroku “Doprava a platba”. 
  6. Zákazník je povinen poskytnout veškerou součinnost při doručování zásilky v předem sdělený den.
 7. Dodací lhůta
  1. K vlastnímu zpracování objednávky zákazníka je zpravidla přistupováno po uhrazení celé kupní ceny. Zboží je vytvářeno a individualizováno na přání zákazníka, tudíž bude odesláno kupujícímu zpravidla do 7 týdnů od dne uhrazení kupní ceny nebo bude kupujícímu v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. V případě nadstandardní specifikace, může být doba delší. V případě nedostupného zboží kontaktuje prodávající kupujícího za účelem ujednání možného způsobu řešení (např. prodloužení dodací lhůty, odstoupení od smlouvy apod.).
  2. Kupující je povinen zboží v předem oznámeném termínu pro doručení od přepravce řádně a převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad neprodleně zaprotokolovat u přepravce zjištěné vady a rovněž je prodávajícímu oznámit. V opačném případě prodávající nenese odpovědnost za vady či záruku, nedošlo-li k řádné kontrole ze strany zákazníka při převzetí. Tím nejsou dotčena jiná práva ze záruky či odpovědnosti za vady. Přehled základních údajů o výrobku a faktura budou zaslány klientovi na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  3. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží. V případě opakovaného doručování není ze strany prodejce garantována bezplatná doprava a zákazník je povinen před opakovaným odesláním uhradit prodávajícímu obvyklou cenu dopravného.
 8. Záruka, reklamační řád
  1. Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na výrobky se vztahuje záruční doba na zboží 2 roky. Do této záruky se neřadí nesprávný výběr či manipulace uvedený v čl. 4 těchto podmínek, se kterými je kupující před odesláním objednávky seznámen a před odesláním objednávky s nimi výslovně souhlasí.
  2. Zjistí-li kupující vady zboží, za něž odpovídá prodávající, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.
  3. Reklamace je možné řešit písemně, příp. e-mailem na info@helioring.com. Kupující je povinen před odesláním reklamovaného zboží nejdříve prodávajícího vyrozumět o tom, že hodlá vadné zboží reklamovat. Za řádnou reklamaci se považuje pouze písemné sdělení s popisem (případně fotografií) charakteru vad, přiložení faktury nebo dokladu o zakoupení zboží u prodávajícího, přesné označení reklamovaného zboží v reklamační lhůtě (dále též „žádost o vyřízení reklamace“). Zákazník se zavazuje, že před odesláním zboží k reklamaci zašle prodávajícímu na email žádost o vyřízení reklamace. Vzhledem k tomu, že ve fázi převzetí reklamace není doposud známo, zda je reklamace oprávněná, či nikoliv, vyhrazuje si prodávající tímto právo nepřebírat reklamace učiněné prostřednictvím dobírky.
  4. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. S ohledem na povahu zboží, prodávající nemůže garantovat, že si zboží zachová své vlastnosti po celou záruční dobu. Dále uvádíme výčet, kdy nelze považovat zboží za vadné:
   • Vadným se nepovažuje atypičnost výrobku či nesymetrie vybraná a potvrzená zákazníkem v objednávce.
   • Vadným se nepovažuje jiná barva, způsobená jiným barveným rozlišení obrazovky.
   • Vadným se nepovažuje nevhodný výběr velikosti způsobený výběrem v rozporu s doporučením prodejce uvedených na webových stránkách.
   • Vadným se nepovažuje, pokud se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
   • Vadným se nepovažují změny vzniklé na zboží v důsledku mechanického poškození prstenu (např. používá-li kupující prsten při manuální práci, dojde-li k poškození prstenu tak, že kámen vypadne nárazem).
   • Vadným se nepovažují změny zboží v důsledku chemických reakcí (např. čisticí prostředky, pot, kosmetika, mořská voda, apod.), které vedou k chemickým změnám. Jedná se zejména o situace, kdy zákazník používá prsten při mytí nádobí nebo při sportu, při vstupu do moře nebo do sauny. Zčernání stříbra je přirozenou chemickou reakcí.
   • Vadným se nepovažují změny zboží vyvolané prudkou změnou teplot.
   • Vadným se nepovažuje zboží zvolené zákazníkem nevhodně či nesprávně, zejména nesprávný výběr velikosti zboží, nesprávně zvolený materiál, nesprávně zvolené datum apod.
   • Prodávající nenese odpovědnost za případná zranění způsobená v důsledku užívání zboží.
   • Vadným se nepovažují vypadané kamínky, způsobené nesprávným zacházením se zbožím, prudkým nárazem či vlivem vnějšího prostředí na výrobek.
  5. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit emailem prodávajícímu na emailovou adresu: info@helioring.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
 9. Stornování objednávky, odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník má právo požádat o stornování objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
  2. I přes to, že kupní smlouva bude uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), nemá zákazník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, neboť zboží je zhotovováno, resp. individualizováno na přání zákazníka. O možnosti odstoupit dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se zákazník může před odesláním objednávky informovat u prodávajícího.
  3. Uvedené ustanovení nevylučuje obecné právo spotřebitele v případech nevyloučených k aplikaci dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, např. kdy předmětem bude zboží neupravované na přání zákazníka a kupní smlouva bude uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14 dní od převzetí zboží. S ohledem na charakter zboží, kde dochází k volbám velikosti, materiálu či vzhledu se uvedené ustanovení zpravidla nepoužije. V případě nejistoty se kupující může obrátit na prodejce před odesláním objednávky k upřesnění možnosti odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v takovém případě prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Podnikateli takové právo však nepřísluší.
  4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, vyjma nákladů na dodání zboží převyšující nejlevnější nabízený způsob dodání. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jako je přijal, jiným způsobem jen tehdy pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá v řádném kompletním stavu vč. dárkového balení.
 10. Odstoupení od smlouvy prodávajícím ve zvláštních případech
  1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy nebo její části, jíž se důvod týká, v těchto případech:
   • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo je u něj dočasně pozastavena výroba, či je pro prodávajícího jinak nedostupné i při vynaložení odborné péče,
   • došlo k podstatnému zvýšení ceny zboží – tato podmínka je splněna tehdy, pokud nákupní cena zboží, za kterou jej je schopen pořídit prodávající, je o více než 50% vyšší, než cena zboží dle uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
  2. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající před využitím práva na odstoupení od smlouvy kontaktovat kupujícího za účelem nabídky dalšího postupu (např. náhrada za obdobné zboží).
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající upozorňuje, že pro účely realizace smluvního vztahu je nezbytná manipulace s osobními údaji kupujícího. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, s výjimkou smluvních partnerů zajišťujících platební styk a dopravu (např. banky, dopravce).
  2. Prodávající se zavazuje chránit soukromá data kupujícího před zneužitím.
  3. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rovněž nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

  Více v samostatné sekci Ochrana osobních údajů.

 12. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, rozhodným právem je tedy právo České republiky. Sudištěm případných sporů jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice.

V Brně dne 21. 6. 2019